AVG/Aansprakelijkheid

Deze website is een uitgave van Stichting Oranjecomite Hillegom. Stichting Oranjecomite Hillegom betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Stichting Oranjecomite Hillegom aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Privacy

Persoonsgegevens

Stichting Oranjecomite Hillegom kan bij haar activiteiten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, adres, woonplaats en e-mailadres die via e-mail of gewone post, of door aanmelding op de website worden ontvangen. Stichting Oranjecomite Hillegom verzamelt en verwerkt deze gegevens in de eerste plaats om u als sponsor of deelnemer aan onze activiteiten te registreren en met u te communiceren. Stichting Oranjecomite Hillegom stelt persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is en worden in ieder geval vernietigd drie jaar nadat de relatie als sponsor of deelnemer aan activiteiten, naar het oordeel van het bestuur van de Stichting  is opgehouden te bestaan. U kunt ten alle tijden ons verzoeken uw gegevens in te zien of (eerder) uit onze bestanden te laten verwijderen door contact met ons op te nemen via info@oranjecomitehillegom.nl.

Foto’s

Als u als geportretteerde meent een redelijk belang te hebben dat zich tegen de openbaarmaking van uw portret/foto op onze website verzet (art. 21 Auteurswet), neem dan contact op via info@oranjecomitehillegom.nl en meld welke foto(‘s) het betreft en de reden waarom u de foto(‘ s) wilt laten verwijderen.